Vedtægter for Fjerritslev Antenneforening

Navn, hjemsted og formål

§1
Foreningens navn er Fjerritslev Antenneforening.

§2
Foreningens interesseområde er Fjerritslev By og nærmeste opland.

§3
stk. 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg med henblik på:

a) modtagning og distribution af danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler
til de tilsluttede medlemmer.

b) udbud af kapacitet til brug for datatransmission.

c) udbud af serviceydelser, som naturligt lader sig udbyde over bredbåndsanlæg.
stk. 2. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af trans-
missionskapacitet i nettet til tredjemand. Foreningen skal virke i det under §2 nævnte område
i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af offentlige
myndigheder.

Medlemmer

§4
stk. 1. Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og som er tilsluttet  foreningens
fællesantenneanlæg, skal være medlem af foreningen. Enhver, som bor i foreningens forsynings-
område, jævnfør § 2, kan begære sig tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg mod at betale
gældende tilslutningsafgift under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted
uden udbygning af anlægget.

stk. 2. Såfremt der i en samlet ejendom skal forsynes flere lejligheder, forretninger eller hus-
stande, således at der efter dansk lov er krav om flere licensbetalinger, skal der for hver en-
hed foretages særskilt installation, ligesom der for hver enhed skal betales særskilt tilslutnings-
afgift og kontingent.

I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter
til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen bør betales af de(t) nye
medlem(mer), under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger
af udvidelsen.

stk. 3. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder, bør udgifterne betales
af den, der forestår byggemodningen.

stk. 4. Et medlem som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er ved-
taget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et  medlem
ekskluderes, skal medlemmet afbryde sin tilslutning til anlægget. En eksklusion skal på begæring
af det ekskluderede medlem  godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

§5
stk. 1. For udlejningsejendomme, der tilsluttes anlægget på ejerens foranledning, opkræves
tilslutningsbidrag og kontingent gennem ejeren. Det påhviler udlejeren at meddele bestyrelsen
lejernes navne og adresser.

stk. 2. Ønsker ejeren af ejendommen ikke en kollektiv tilslutning, kan en lejer dog selvstændigt
blive tilsluttet fællesantenneanlægget på lige fod med ejere. Det påhviler lejeren at sikre sig
tilladelse til etablering af tilslutningen.

§6
stk. 1. Medlemmerne er pligtige til at tåle, at en tilslutningsstander placeres, af foreningen, ved
eller på deres grund, for medlemmets regning.

stk. 2. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de beskadigelser, der påføres for-
bindelseskabler, forstærkere, standere og eget udstyr, der findes på deres egen grund. Det
samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget beskadigelser uden for egen grund.
Eventuelle beskadigelser må straks indberettes til bestyrelsen.

stk. 3.Der kan ikke rejses erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte
eller indirekte tab ved skade, uanset af hvilken grund denne måtte være opstået. Medlemmer
stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige
for den enkelte husstand.

§7
stk. 1. Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 1 måneds skriftlig varsel på løbende måned + en måned.

stk. 2. Ved udmeldelse betales frakobling ifølge takstblad. Beløbet forfalder til omgående betaling.

§8
stk. 1. Bestyrelsen udarbejder hvert år takstblad indeholdende:

- Tilslutningsafgift (se dog §4 stk. 2 og §26 1. afsnit).
- Frakoblingsgebyr
- Medlemskontingent
- Gebyr for programpakkeændring
- Gebyr ved forsinket betaling
- Tilkoblingsgebyr efter afbrydelse
- Evt, andre faste afgifter

stk. 2. Takstbladet skal godkendes på den ordinære generalforsamling.

Generalforsamling

§9
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§10
stk. 1. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i maj måned og indvarsles ved
meddelelse i Fjerritslev Ugeavis eller andet lokalt dækkende dag- eller ugebladsmedie senest
to uger før. På generalforsamlingen fremlægges det reviderede regnskab. Dagsordenen for
den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 9 punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Meddelelse af bemyndigelse i henhold til § 25.
5. Bemyndigelse til betyrelsen til fastsættelse af takstblad.
6. Eventuelle forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter ifølge §13.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

stk. 2. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 skal med angivelse af navn og forsynet
med personlig underskrift tilstiles et bestyrelsesmedlem senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse.

§11
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel.
Eller af 25% af medlemmerne efter en til bestyrelsen skriftlig fremsat begæring med angivelse
af dagsorden. Indkaldelse skal ske senest 3 uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

§12
stk. 1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til
enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med
gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver
tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således 1 stemme.

stk. 2. I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede boligenhed. En lejer,
der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at han er
lejer i en ejendom, der er tilsluttet anlægget.

Herudover har udlejeren én stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun af-
give én stemme, uanset det antal lejemål han råder over i foreningens forsyningsområde.

stk. 3. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.
Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et - og kun et - andet medlem.
Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

Stk. 4. Ved afstemninger vedrørende programpakke ændringer er medlemmernes stemmeret begrænset til alene at være gyldig til den programpakke, som medlemmet har abonnement til.

Ledelse - Tegning - Hæftelse

§13
stk 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen,
bestyrelsen afgår i lige år med 2 medlemmer og i ulige år med tre medlemmer. Bestyrelsen
konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fast-
sætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for
foreningens virksomhed.

stk. 2. Bestyrelsen kan fastsætte regler for i hvilket omfang enkelttilslutninger kan lejes.
Den til enhver tid værende bestyrelse er ansvarlig for, at lovpligtige data indberettes til rette indstans. Der kan ikke ydes honorar til bestyrelsen, dog modtager bestyrelsesmedlemmer altid
Tilvalgspakke og betaler for Grundpakken.

§14
Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder køb, salg og pantsætning, ved underskrift af
2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

§15
Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver tid værende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Regnskab og økonomi

§16
Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Revision skal foretages
af enten en reg. revisor eller en statsaut. revisor. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted,
når revisionen ønsker det.

Restancer

§17
Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtigelse til
foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets til-
slutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er
en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.
Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor.

§18
Fællesantenneanlægget ejes af foreningen.

Fraflytning

§19
Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer/ejer mod betaling af medlemskontingent
og programpakkekøb indtræde som medlem af foreningen, såfremt han ønsker det. Den nye
beboer/ejer overtager ikke det tidligere medlems forpligtigelser. Han kan dog kun overtage
medlemsskabet, såfremt han betaler det tidligere medlems eventuelle restancer. Som restance
anses også et eventuelt skyldigt beløb i henhold til § 17. Det Fraflyttede medlem kan ikke
medtage tilslutningen, da den følger ejendommen.

Vedligeholdelse og kontrol

§20
Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes vedlige, og at der forsikres i det omfang, bestyrelsen
finder det nødvendigt.

§21
Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af
anlægget eller dele heraf. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget eller overtrædelse
af foreningens love og vedtægter er bestyrelsen berettiget til straks at afbryde forbindelsen.

§22
Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes
installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af, at installa-
tionerne svarer til den over for foreningen oplyste og endvidere at installationen er i over-
ensstemmelse med foreningens regler herom.

§23
Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte
være nødvendige for den enkelte husstand.

Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid - mod legitimation - adgang til
installationerne.

Vedligeholdelse og tekniske installationer

§24
Bestyrelsen vælger en tilsynsførende, der skal forestå vedligeholdelsen. Den tilsynsførende
er over for bestyrelsen ansvarlig for, at fællesantenneanlægget vedligeholdes på forsvarlig
måde, og at der foretages tilsyn og kontrol af anlægget. Den tilsynsførende modtager rekla-
mationer fra brugere over anlæggets funktion og fører kontrol med, at vedligeholdelse sker
som aftalt.

Ændringer og udvidelser

§25
stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt
udvidelsen på kortere sigt er rentabel.

stk. 2. Generalforsamlingen kan beslutte at bemyndige bestyrelsen til at foretage udvidelser
af anlægget med flere TV-stationer (programmer), selv om udvidelsen kræver anskaffelse af
udstyr, ændring eller ombygning af anlægget.

stk. 3. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling for de muligheder,
som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt de forventede økonomiske konsekvenser
af kommende udvidelser.

stk. 4. Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller antenne-
forening samt etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer
eller anden antenneforening må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling.
Der skal i ind­kaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt
på dagsordenen jvf. §27 stk. 2.

Anlægsudgifter, driftsudgifter og udgifter til fornyelse

§26
stk. 1. Yderligere tilslutningsafgift, tvangslicens og stigninger i programkøb i løbet af året udover
de fastsatte betalinger kan i driftsåret kræves indbetalt til foreningen.

Vedtægtsændringer - Foreningsophør

§27
stk. 1. Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges eller hvis det besluttes,
at foreningen skal indgå i en anden forening.

stk. 2. Ændringer af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer
herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny general-
forsamling, der skal afholdes senest 5 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget.
På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringerne vedtages af 2/3 af de repræsenterede
stemmer uanset antallet af mødte medlemmer.

stk. 3. Stk. 2 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning eller ved sammenlægning jvf. § 25.

Fortolkning

§28
Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres på generalforsamlingen.
Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i Fjerritslev Antenneforening den 23. maj 2006 og på den ekstraordinære generalforsamling den 19. juni 2006, samt den ekstraordinære generalforsamling den 17. april 2013, samt den ekstraordinære generalforsamling den 28. maj 2014.